ارتباط

آدرس:

تهران ، انتهای توبان ستاری شمال ، خیابان سیمون بولیوار ،خیابان شعرا ، بازار گل و گیاه غرب تهران

ساعات کار:

۹صبح الی ۸ شب به صورت یکسره

جمعه و پنج شنبه باز است